DOKUMENTY DO POBRANIA


Wniosek egzekucyjny KM:
word_icon       pdf_icon       odt_icon

Zlecenie poszukiwania majątku:
word_icon      pdf_icon       odt_icon

Wniosek o egzekucje podwyższonych alimentów:
word_icon      pdf_icon       odt_icon

Wniosek o egzekucje alimentow:
word_icon      pdf_icon       odt_icon

Celem zainicjowania postępowania egzekucyjnego wierzyciel winien złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji oraz przedłożyć tytuł wykonawczy. Wzory wniosków egzekucyjnych do pobrania zostały zamieszczone powyżej. Zgodnie z art. 776 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej. W art. 777 k.p.c. wymienione zostały tytuły egzekucyjne, które po nadaniu klauzuli wykonalności, mogą stanowić podstawę prowadzonej przez komornika egzekucji.

Mając na względzie prawidłową identyfikację dłużnika wymienionego w tytule wykonawczym wierzyciel powinien, w miarę posiadanej przez siebie wiedzy, wskazać w treści wniosku egzekucyjnego dane dłużnika, takie jak: PESEL, NIP, datę urodzenia, imiona rodziców.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien ponadto określać w sposób precyzyjny roszczenie, w zakresie którego wierzyciel żąda prowadzenia egzekucji oraz wskazywać sposoby egzekucji, które komornik winien zastosować w celu wyegzekwowania roszczenia.

W ramach wnioskowanych sposobów egzekucji należy wymienić konkretne składniki majątku dłużnika lub źródła jego dochodów, które będą stanowiły przedmiot zajęcia.