PODSTAWOWE INFORMACJE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Bilewicz Kancelaria Komornicza nr III w Sosnowcu.
Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności komornika, jak również nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kancelaria została utworzona w 2012 r. i mieści się w Sosnowcu przy ul. Targowej 3/22, w pobliżu siedziby Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz Centrum Handlowego „PLAZA”.  Kontakt z kancelarią i Komornikiem jest możliwy w ustalonych dniach oraz godzinach. Prosimy o zapoznanie się z informacjami w tym zakresie zamieszczonymi poniżej oraz w zakładce Kontakt.

Ważna informacja dotycząca rachunków bankowych kancelarii.

Kancelaria wykorzystuje system generowania indywidualnych rachunków bankowych dla stron i uczestników postępowania w każdej sprawie egzekucyjnej. Numery rachunków przypisane w konkretnej sprawie dla wierzyciela, dłużnika i innych podmiotów zamieszczone są w treści kierowanej do nich korespondencji. Informacje na temat właściwego numeru rachunku można również uzyskać drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Główny rachunek bankowy kancelarii:
Bank Pekao S.A. I O. w Katowicach
42 1240 1330 1111 0010 4857 6399

Wpłaty z tytułu rękojmi związanej z udziałem w licytacji obsługiwane są na powyższym rachunku głównym.

Kontakt z kancelarią

Komornik przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 9:00 – 17:00

Kontakt telefoniczny z kancelarią jest możliwy w następujących dniach i godzinach:
– poniedziałek w godzinach od 8:00 do 12:00
– wtorek w godzinach od 8:00 do 12:00
– środa w godzinach od 9:00 do 17:00
– czwartek w godzinach od 8:00 do 12:00

 

Art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771).

Aktualnie kancelaria posiada możliwość prowadzenia spraw wyłącznie zgodnie z właściwością miejscową Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

Informujemy, że komornik aktualnie nie posiada możliwości przyjmowania wniosków o wszczęcie egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, w sprawach w których wierzyciel chciałby skorzystać z prawa wyboru tutejszego komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

W przypadku otrzymania wniosku w którym miejsce zamieszkania bądź siedziba dłużnika lub obowiązanego wykracza poza właściwość miejscową Sądu Rejonowego w Sosnowcu, Komornik jest zobligowany do wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania, co niewątpliwie znacznie wydłuża wierzycielowi rozpoczęcie procesu egzekucji roszczeń stwierdzonych tytułem wykonawczym.

Informacje dodatkowe.

Informatyzacja

W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie w trybie art. 761 k.p.c. informacji niezbędnych
do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, kancelaria wykorzystuje elektroniczną wymianę informacji z następującymi
podmiotami:

zus
Wniosek ZUS-EKS – wniosek o udostępnienie danych składany jest drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ZUS PUE. Tą samą drogą uzyskiwana jest informacja zwrotna dotycząca aktualnych: zgłoszeń dłużnika do ubezpieczeń społecznych, płatników składek na ubezpieczenia społeczne dłużnika, świadczeń wypłacanych dłużnikowi przez ZUS oraz ujawnionych rachunków bankowych.
cepik
Wniosek do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców składany drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy MSW. W odpowiedzi uzyskiwane są informacje w przedmiocie pojazdów zarejestrowanych przez dłużnika.
CPDMSW
Wniosek o udostępnienie informacji z bazy PESEL składany elektronicznie do Wydziału Udostępnienia Danych Centrum Personalizacji Dokumentów MSW celem potwierdzenia tożsamości dłużnika oraz uzyskania jego aktualnych danych meldunkowych.
OGNIVO
Narzędzie umożliwiające składanie elektronicznych zapytań do banków uczestniczących w systemie w wyniku których uzyskiwana jest pozytywna lub negatywna informacja w przedmiocie prowadzenia rachunków bankowych dłużnika przez poszczególne banki. Aktualnie w systemie uczestniczą 23 banki komercyjne oraz 125 banków spółdzielczych. Więcej informacji na temat systemu w zakładce OGNIVO.
EPU

Kancelaria jest w pełni przystosowana do obsługi wniosków składanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym.

Kancelaria obsługuje ponadto drogą elektroniczną wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych.

Wykorzystanie przedstawionych powyżej sposobów uzyskiwania informacji skraca okres oczekiwania na ich udzielenie do kilku dni roboczych.
 
 
 
 
Informacje dotyczące RODO znajdują się tutaj